ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB:

·
"Enerji Kimlik Belgesi (EKB)" Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge olup firmamızca düzenlenmektedir.
Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenebilmesi için bina ait “MİMARİ, ELEKTRİK, ISITMA ve ISI YALITIMI (mantolama v.b. var ise)” projelerinin tam olarak olması gerekmektedir. Bu projelerin bina yetkililerinde olamaması durumunda ilgili belediyeden istenerek de temin edilebilinir. Bu yolla da temin edilemeyen “MİMARİ, ELEKTRİK, ISITMA ve ISI YALITIMI” projelerine röleve projeleri çizilmelidir. Firmamız “MİMARİ, ELEKTRİK, ISITMA ve ISI YALITIMI” projelerinin röleve projelerini de düzenlemektedir.
Enerji Kimlik Belgesi, Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için,
Enerji Kimlik Belgesi, Toplam kullanım alanı 50 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için,
Enerji Kimlik Belgesi, Binanın veya bağımsız bölümlerin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerinde;
     kullanılacak ve/veya istenecektir.Ayrıca; 
              Enerji Kimlik Belgesi, aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacak ve/veya istenecektir.
Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
Seralar, Atölyeler,
Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar. 

              

NOT…: Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olup, bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi yeniden düzenlenir. 

Enerji Kimlik Belgesi İçin Dikkat Edilecek Hususlar:
· Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
· Binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Enerji Kimlik Belgesi bir yıl içinde yenilenir.
· Enerji Kimlik Belgesinin binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Enerji Kimlik Belgesi ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
· Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.
· Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olur ise o yasaya göre Enerji Kimlik Belgesinin hemen düzenlenmesi gerekebilir.)
· Enerji Kimlik Belgesi için Mevcut binalarda projelerinin tam olarak olması aksi takdirde röleve çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Binaların Enerji Performansı;
· Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
· Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
· Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,
· Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi
ile belirlenir.
Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-HY);
· Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek,
· Enerji performans sınıfını belirlemek
· Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller ile Alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek
· Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performanslarının karşılaştırılması,
· Mevcut ve yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi,
· Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirlerinin uygulanması ve uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesi,
için kullanılır ve
· Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,
· Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
· Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
· Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını,
· Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını
kapsamaktadır.
Bu hesaplama yöntemi,
· AB standartları ile gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur
· Basit saatlik dinamik yöntem’dir.(Basit saatlik dinamik yöntem, binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar.)
Hesaplama sonucunda,
Binanın yıllık
· Isıtma
· Soğutma
· Sıcak su
· Aydınlatma
· Havalandırma
tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2salımı hesaplanır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılmaktadır. Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 Salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.
Referans Bina:
A. YERİ VE İKLİM VERİLERİ
· Aynı iklim verileri kullanacak
· Aynı yönlendirmeye sahip olacak
· Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı yerde ve aynı yönde planlanacak, hesaplama programı aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek seferde girilen veriler için iki kez çalışacak,
· Bina aynı yerde olduğu için bulunduğu yerin iklim verileri hem gerçek hem de referans bina için geçerli olacak.
B. GEOMETRİ
· Plan ve çatı tipleri aynı olacak
· Kat sayısı ve toplam alanı aynı olacak
· Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı geometri de planlanacak, hesaplama programı aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek seferde girilen veriler için iki kez çalışacak,
· Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina ile aynı katsayısı ve toplamalarına sahip planlanacak, hesaplama programı aynı özellikler için hem gerçek hem de referans bina için tek seferde girilen veriler için iki kez çalışacak,
C. BİNA KABUĞU
· Opak ve saydam bileşenler TS825 zorunlu standardına uygun olacak.
· Referans bina kabuğu minimum TS825 standardına uygun olacaktır. Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina kabuğu ise TS825 standardının minimum değerinden daha iyi olmasının önünde herhangi bir engel yoktur.
D. MEKANİK SİSTEMLER
· Yasal mevzuatların izin verdiği minimum verim değerlerine ve tanımlanan sistem özelliklerine sahip olacak
· Referans bina ısıtma sisteminde yakıt olarak doğalgaz seçilmiştir,
· Referans binada, merkezi ısıtma sistemi seçilmiştir,
· Referans bina sistem verimleri yasal mevzuatların (yönetmelik ve standartların) izin verdiği minimum verim ve etkenlik değerleri seçilmiştir,
· Referans konut binasında havalandırma doğal havalandırma seçilmiştir,
· Referans konut dışı binalar da havalandırma mekanik seçilmiştir.
· Referans konut binasında soğutma sistemi bireysel sistem olarak seçilmiştir,
· Referans konut dışı binada soğutma sistemi merkezi sistem olarak seçilmiştir.
· Mevcut veya tasarlanmış-herhangi-bir sistemin, net enerji ihtiyacı olmasına rağmen bulunmaması durumunda, sistem karakteristikleri referans bina ile aynı alınır.
· Mevcut veya tasarlanmış-herhangi-bir sistemin, hesaplanan net enerji ihtiyacı karşısında yetersiz kalması durumunda, ihtiyacın karşılanamayan kısmını karşılamak üzere, hayali bir sistem atanır. Bu hayali sistemin özellikleri, referans binadaki ilgili sistem ile aynıdır.
E. AYDINLATMA SİSTEMİ
· Aydınlatma için tanımlanan minimum parametrelere sahip olacak
· Ele alınan hacmin aydınlatma sistemi direkt kabul edilir.
· Hacimler de duvarların ışık yansıtma katsayısı (ρD)%50, tavanın ışık yansıtma katsayısı (ρT)%70 olarak belirlenmiştir.
· Yapma aydınlatma sisteminde kullanılan lambaların:
      * konut binaları için %30’unun kompakt fluoresan lamba ve %70’inin enkandesan lamba;
      * ticari binalarda %70’inin tüp fluoresan lamba ve %30’unun enkandesan lamba olarak kabul edilmiştir.
· Aygıt tipi D grubu IP2X normal aygıt olarak seçilmiştir, bakım faktörü (MF) değeri %67’dir.

· Gün ışığı geçişinin zayıf ve yapma aydınlatma sistemi kontrolünün manuel olması durumunda gerçekleşen Gün ışığı Bağımlılık Faktörü (FD değeri) için hacim türüne bağlı olarak yer alan tanımlı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Asıl binada ise FD değeri hesaplanarak elde edilir.

 

Aydınlık Düzeyi (lux)
Enlem
36
37
38
39
40
41
300
0,83574
0,83808
0,84042
0,84276
0,84510
0,84744
500
0,87904
0,88092
0,88280
0,88468
0,88656
0,88844
750
0,91440
0,91574
0,91708
0,91842
0,91976
0,92110
F. SICAK SU SİSTEMİ
· Yasal mevzuatların izin verdiği minimum verim değerlerine ve tanımlanan sistem özelliklerine sahip olacak
· Referans konut binasında sıcak su sistemi için doğalgazlı şofben seçilmiştir,
· Referans konut dışı binada merkezi sıcak su sistemi seçilmiştir,
· Referans bina için seçilen sistemler için yönetmelik ve standartların izin verdiği minimum verim değerleri seçilmiştir.
G. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KOJENERASYON SİSTEMİ
· Yenilenebilir enerji sistemi ve kojenerasyon sisteminin bulunmadığı kabul edilmiştir.
· Referans bina için herhangi bir şekilde yenilenebilir enerji veya kojenerasyon sisteminin kullanılmadığı kabulü yapılmıştır,
· Yönetmelik revizyonunda yenilenebilir enerji kullanımı için minimum oran verilmesi halinde referans bina tanımına yansıtılacaktır.
Sınıflandırma:
· Gerçek bina için yapılan hesaplamanın aynısı, hayali referans bina için de yapılır.
· Hesaplamaların sonuçları karşılaştırılarak, gerçek binanın enerji performansı referans binanınkine oranlanır.
· Elde edilen orana göre, binanın enerji sınıfı belirlenir.
· İşlem sonucunda bina için enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olur.
Bina Enerji Performans Sınıflandırması,
· Referans bina ile aynı değerlere sahip bir binanın Ep değeri 100’dür,

· Referans bina D sınıfının üst sınırına yerleşmektedir;

 

Enerji sınıfı
Ep aralıkları
A
0 - 39
B
40 - 79
C
80 - 99
D
100 - 119
E
120 - 139
F
140 - 174
G
175 - …
     

 
Dayen Grup, Apartman Site Yöneticiliği, Isı Pay Ölçer, EKB, Temizlik Hizmetleri, Konya
Ana Sayfa | İletişim |  ]
BtGrup 2011