MANTOLAMA - ISI YALITIMI:

·              Isı kaybının önlenmesi ile ısı ve enerji tasarrufu sağlanması amacı ile binalara yapılan ve/veya yapılması mecburi olan işlerden biride bina mantolaması (Isı Yalıtımı)dır. Firmamız bu hizmet için birebir ve/veya danışmanlık hizmeti şeklinde hizmet vermektedir.
 
Bina Mantolaması (Isı Yalıtımı) için Projelendirilmesinde;
- Bina ısıtma sisteminin mevcut halinin performansının tespit edilmesi.
- Merkezi ve/veya Ferdi Sisteme geçiş konusunda mali ve teknik bilgilerin üretilmesi.
- Bina etüdünü yaparak TS 825 e göre genel ve TS 2164 göre özel şartlar çerçevesinde “Bina Isı Yalıtım” projesi hazırlanması.
- Yoğuşma / Buharlaşma tahkiki ve diğer şartların gerekleri için yalıtım uygulama şartname dosyası kullanıma hazır bir şekilde temini
yapılmaktadır.
Bina Mantolaması (Isı Yalıtımı) için Uygulamasında; 
- Kullanılacak yalıtım malzemelerin TS 825 e uygun olup olmadığı konusunda tespit işlemini,
- Isı Yalıtım yüklenici firma seçiminde teknik destek verilmesi,
- Isı yalıtım uygulamasının şartnamelere uygunluğu konusunda denetim desteği verilmesi,
- Kat maliklerinin aldığı karar doğrultusunda, bağımsız bölüm bazında, yapılacak masrafa paralel olarak ödeme planına esas masraf dağılımının çıkartılması
yapılmaktadır.
                                                       
Bina Mantolaması ( Isı Yalıtımı)’nın Önemi:
Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa için 2 kat, Japonya için 4 kat) fazla enerji tüketmektedir. Türkiye de tüketilen enerjinin % 33 Binalarda, % 30 Sanayide, % 19 Ulaştırmada ve %18 Diğer alanlardadır. Binalarda harcanan enerjinin de % 70’i de ısıtma ve soğutmada kullanılmaktadır.“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası” ve buna bağlı çıkartılan “Yönetmelikler” ile enerji sarfının dizginlenmesi ve tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Beklenen tasarruf yılda 14 milyar USD’dır.
 
Binalarda kullanılan ısınma enerjisinin kışın dışarı kaçmasını önlemek, yazın da güneş enerjisinin içeri girmesini önlemek gerektiği ortadadır. Bu önlemenin yolu da bina dış kabuğunun ideal bir şekilde kaplanması ile ısı geçişine mani olunmasıdır. Binalarınızın mevcut durumu; mantolama işleminden sonraki haline göre, ortalama 4 kat fazla enerji tükettiğine emin olunuz. Bu durumda kışın ısınmak için fazla enerji harcamaktasınız, yazın serinlemek için de klima tüketim masrafınız da artmaktadır.
 
Binanın ısı kaybeden yüzeyleri (Atop ) ve bu yüzeylerin çevrelediği ısıtılan bina hacmi (Vbrüt) değerlerinin fonksiyonu olarak, ülkemiz farklı coğrafi bölgelerine göre değişen miktarlarda ısı kayıpları olmaktadır. Binanızın mimari yapısına ve (Atop/Vbrüt) “Bodurluk/Narinlik” oranına göre değişmekle birlikte, duvarlardan, pencerelerden, tavandan, tabandan ve kapı pencere aralıklarından olan tabii havalandırmalarla kışın ısı kayıpları, yazında güneşten istenmeyen ısı girişleri olacaktır.
 
Aşağıda, tipik bir apartman bloğunun ısı yalıtımından önceki mevcut durumunu gösterir tablo verilmiştir. 
 
   
ISI KAYIP NOKTALARI
% ISI KAYBI
Dış Duvarlar (Tuğla)
%21
Dış Betonarme(Kolon-Kiriş)’ler
%20
Dış Toprak Temaslı Duvarlar
%3
Çatı Tavanı
%6,8
Taban
%6,8
Pencereler
%19
Dış Kapı
%2,4
Havalandırma Kaçakları (İnfilitrasyon)
%21
TOPLAM
%100
 
(Atop/Vbrüt) oranı küçük olan bodur tipli binalar, büyük oranlı narin binalara göre daha az ısı kaybederler ve daha az yalıtım masrafları olur. Diğer taraftan ısı kaybeden yapı bileşenlerinin nitelik ve boyutlarının da etkin faktör olduğunu unutmamak gerekir. Bütün bu faktörleri dikkate alarak, TS 825 e göre yapılan hesaplamalar ile gerekli yalıtım miktarı genel olarak belirlenir. Yapının coğrafi yönü, bulunduğu katla ve bağımsız bölümle (daire) ilgili rüzgâr etkisi ve güneş ışığının etkileri de dikkate alınarak TS 2164 e göre de belirlenerek özel olarak tespit edilmiş olunur.
 
TS 825 e göre yapılan genel hesaplamalar, TS 2164 e göre yapılan özel hesaplama değerleri ile mukayese edilerek, yapının bölgesel yalıtım ihtiyacı da alternatifli olarak yapı geometrisi bölgelerine göre hesaplanır ve dengeleme yapılır. Bu hesaplamalara göre yapının bölgesel yalıtım ihtiyacı da alternatifli olarak bölgelere göre hesaplanmış olabilecektir.
 
Bina sakinleri, 634 Sayılı Kat Malikleri Kanunundaki tanım ve hükümlere çerçevesinde varacakları karara göre, yalıtım masraflarını herkese eşit veya bina bloğundaki bağımsız bölümler (dairelerin) paylarına düşen bölgedeki uygulama bedeli olarak farklı bir şekilde pay edebilirler.
Not: KMK Madde 42 başlangıcında Ek fıkra bitiminde, “Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir” ibaresi.
        
Bina Mantolaması ( Isı Yalıtımı) İçin;
* Bina bağımsız bölüm (Daire) malikleri KMK Madde 42 ye göre yeterli çoğunlukla “Isı Yalıtımı” yaptırma kararı,
* Yine KMK Madde 42 ye göre Isı yalıtım uygulama projesine ait ödeme oranı belirlemesi kararı,
* Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden, binanın mevcut halinin etüdünü yaptırarak TS 825 e göre genel ve TS 2164 özel şartlara göre “Bina Isı Yalıtım” raporu teknik verilerini rakamsal olarak belirlenmesi,
* Bina ısı kaybeden yüzeylerinde Yoğuşma / Buharlaşma tahkiki raporu,
* Merkezi Isıtma sistemi varsa, 5627 Sayılı yasa, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) ve diğer yönetmeliklere göre sistemin mevcut hali etüt edilmeli, mevzuat gereklerinin yerine gelmesi için ilave yatırımlar tespiti,
* Merkezi / Ferdi ısınma sisteme geçiş için fizibilite çalışması ile mali ve işletme yükü mukayesesi yapılarak, inşaat alanı 2000 m2 altında olanlar için çoğunlukla, 2000 m2 ve üzerinde alanlı yapılar için ferdi' ye geçişte oy birliği ile ilgili karar,
* Isı Yalıtım Malzemeleri, projelendirme seçimi sırasında BEP yönetmeliğine uygunluğu,
* Isı Yalıtım Malzeme seçimi konusunda teknik veriler temin edilecek ve kat maliklerine sunularak marka ve maliyetleri de göz önüne alınarak seçim yapılmasına yardımcı olunması ve seçim netleştirilmesi,
* Bu rapora göre oluşan uygulama maliyetinin malikler arasında pay edilmesi ile ödeme tablosu belirlenmesi,
* Kredi kuruluşlarına başvuru ile kredi temin etme konusunda gerekli şartların hazırlanması ve kat maliklerine sunularak onayı veya reddinin temini
gibi konular dikkat edilmesi en önemli konulardan bazılarıdır.
 
 
    
 
Dayen Grup, Apartman Site Yöneticiliği, Isı Pay Ölçer, EKB, Temizlik Hizmetleri, Konya
Ana Sayfa | İletişim |  ]
BtGrup 2011